Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerde Genç Girişimcilere İlişkin Kazanç İstisnası

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 20 inci maddesinde, “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.” hükmüne,

89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde, ” 15. Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı (Bu Kanunun mükerrer 20 inci maddesinde yer alan kazanç istisnasından faydalananlar bu bent hükmünden yararlanamaz. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir)” hükmüne

yer verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin8 inci maddesinde;

“(1) 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (15) numaralı bent hükmü uyarınca, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın 8.000 Türk Liralık indirim uygulanır.

(4) Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile 8.000 Türk Liralık indirimden birlikte yararlanamazlar.

..” açıklaması yer almaktadır..

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 inci maddesinde yer alan genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmayı tercih etmeniz halinde, 3 yıllık istisna süresinin bitiminden sonra aynı Kanunun 89 ncu maddesinin birinci fıkrasına (15) numaralı bendinde yer alan indirimden yararlanıp yararlanamayacağınız hususu;

Gelir İdaresi Başkanlığının 22.04.2019 tarih ve
85373914-120[40.01.102]-E.49313 sayılı özelgesine göre;

Basit usulde vergilendirilen ticari kazancınız dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan şartları topluca taşımanız halinde, faaliyete başladığınız takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu istisna süresi sonrasında ise basit usulde vergilendirilmeye devam ettiğiniz takdirde, herhangi bir süre sınırlaması bulunmaksızın, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 15 numaralı bendinde yer alan 8.000 Türk Liralık (302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2018’den itibaren 9.000 TL) indirimden yararlanabileceğiniz tabiidir.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 572 total views,  3 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir