Belediye Şirket İşçilerinin İmza ve Paraf Yetkisi

696 sayılı KHK’ya göre Belediye şirketinde işçi statüsüne geçirilen personellerin imza yetkilerinin olup olmadığı tartışılagelen bir konudur. Resmi evraklar üzerine imza atıp atamayacakları, ihale süreçlerine girip giremeyecekleri gibi sorularda çözüm beklemektedir.
Belediye Şirketlerine Geçirilen İşçilerin Hukuki Durumu

Bilindiği üzere 696 sayılı KHK’nın 127’inci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24’üncü maddesinde;

“İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar;

kaydıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde hizmet alım sözleşmesini yapan idareye veya şirkete, ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde çalıştırılmak üzere yazılı olarak başvurabilirler. Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin süreç bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde sonuçlandırılır.” Denilmek suretiyle anılan madde kapsamında işçi statüsüne geçirilmeleri düzenlenmiştir.

Belediye Şirketlerine Geçirilen İşçilerin İmza ve Paraf Yetkisi

Anayasamızın 128’inci maddesinde;

“Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.”  Hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümden anlaşılacağı üzere, Devletin asli ve sürekli görevlerinin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülmesi, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri hususlarının ise Kanunla düzenlenmesi zorunlu kılınmıştır.  Devlet memurluğunun bir statü hukuku olarak mevzuatta düzenlenmesi ve memurların bu hukuk çerçevesinde istihdam edilmeleri Anayasal bir gerekliliktir.

Diğer taraftan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinde kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürüleceği belirtilmiştir.

Yine 657 sayılı Kanunun “Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları” başlıklı 86’ncı maddesinde; “Memurların kanuni izin , geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırılması nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda mali ,nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir” hükmüne yer verilmiş olup, bu hüküm uyarınca işçi statüsünde bulunan personelin memur kadrolarına vekalet ettirilmesine izin verilmemiştir.

Ayrıca, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personelin sağlanması amacıyla “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”in  “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde “Bu Yönetmelik belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediye ve il özel idarelerinin üye oldukları mahalli idare birliklerinde istihdam edilen memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici işçi pozisyonlarında çalışanları kapsar.” Hükmü ile belediyede istihdam edilen personellere ilişkin kapsam belirlenmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre işçi statüsünde olanların memur kadrolarına vekalet etmesi ve memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından görülmesi gereken işlerde imza ve paraf yetkisini kullanabilmesi mümkün değildir.

Devlet Personel Başkanlığının 04.07.2018 tarih ve 4611 sayılı görüşü

Memurlar tarafından görülmesi gereken ve memur gibi istihdam edilmiş olmak anlamına gelecek iş ve işlemlerin işçilere yaptırılması, resmi yazışmalarda sorumluluk taşımak niteliğinde olan imza ve paraf yetkisinin işçiler tarafından kullanılmasının genel olarak hukuka aykırı olacağı değerlendirilmektedir.

Mezkur yönetmelikte belirlenen personel tarafından yürütülmesi öngörülen hizmetlere ilişkin imza ve paraf yetkisinin, belediye şirketinde işçi statüsüne geçirilenlerin belediyenin asli personeli olmadığı da dikkate alındığında verilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.

Yine Devlet Personel Başkanlığının 03.10.2018 tarih ve 6480 sayılı görüşünde;

Her ne kadar görüş 696 sayılı KHK’nin 127′ nci maddesi kapsamında kadroya geçirilen işçiler için verilmiş olsa da belediye şirket çalışanları için yol göstericidir.

Söz konusu görüşte memurlar tarafından gördürülmesi gereken işlerin işçiler tarafından imza ve paraf yetkisinin işçiler tarafından kullanılması genel olarak hukuka aykırıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanların hizmetin gerektirdiği alanlarda elektronik imza kullanabilecekleri ve elektronik imza sistemine dahil edilebilecekleri belirtilmiştir.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 3,858 total views,  7 views today

Belediye Şirket İşçilerinin İmza ve Paraf Yetkisi” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir