Belediyeler Avukatlık Bürosundan Danışmanlık Hizmeti Alabilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu bir kararında Belediye ile Hukuk Bürosu arasında avukatlık hizmeti ile hukuki ve idari konularda tüm kamu kurumları nezdinde Belediyeyi temsil etme, belediyenin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli işlemleri yapma ve bu konularda Başbakanlık ve bakanlıklarda danışmanlık hizmetine ilişkin sözleşme yapıldığını, Belediye Kanununda avukatlık, danışmanlık ve denetim ödemelerinin belediye giderleri arasında sayıldığı ve avukatın her ay düzenli olarak geldiği, işin layıkıyla yapılmadığı veya işin eksik görüldüğüne dair gerek İdare gerekse yapılan denetim sonucunda bu doğrultuda herhangi bir tespitte bulunulmadığından dolayı kamu zararı oluşmadığına karar vermiştir.

Sayıştay Temyiz Kurulunun 10.4.2019 tarih ve 46087 tutanak sayılı kararının ayrıntıları aşağıdaki gibidir;

… Belediyesi adına Belediye Başkanı … ile Avukat … arasında avukatlık ve idarenin kamu kurumları nezdinde temsili ve hak ve menfaatlerinin korunması konusunda 4734 sayılı Kanun’un 22/b maddesi uyarınca doğrudan temin yöntemiyle 15.11.2014 tarihinde “Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi” adı altında yapılan hizmet alımına ilişkin sözleşmenin;

“Konu” başlıklı bölümünde;

“Bu sözleşme Av. … tarafından iş sahibi … Belediyesi’ne verilecek hukuki ve idari konularda tüm kamu kurumlarında temsil, işverenin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli işlemlerin yapılması ile bu konularda gerek başbakanlık ve bakanlıklarda danışmanlık ve mahkemelerde avukatlık hizmetine ilişkin olup, karşılıklı hak ve yükümlülükleri kapsar.”,

“Hizmetin İçeriği” başlıklı bölümünde;

“1. Avukat, iş sahibi ile işyerinde yetkili olan kişilerin, işyerinin faaliyetlerine ilişkin olarak, kendisine yazılı ya da sözlü yönelttikleri hukuki sorunlarla ilgili görüş ve çözüm önerilerini, mümkün olan en kısa sürede yazılı ya da sözlü olarak bildirmek suretiyle iş sahibine hukuki danışmanlık hizmeti verecektir.

2. İş sahibinin (istemi halinde), işi nedeniyle üçüncü kişilerle bağıtlayacağı sözleşmelerin imzalanmasından önce Avukatın sözleşmeye ilişkin hukuki görüş ve önerileri alınarak ileride olası hukuki uyuşmazlıkların en az düzeye çekilmesine özen gösterilecektir.

3. Avukat, iş sahibinin acil gereksinimi halinde, iş sahibinin hukuki sorunlarının irdelenmesi amacıyla yetkililerle yapılacak toplantılara katılarak görüşlerini bildirecektir.

4. Avukat, iş sahibini hukuksal ve idari konularda tüm kamu kurum ve kuruluşları ile başbakanlık ve bakanlıklar ile mahkemelerde temsil edecektir.

5. Avukat, iş sahibinin hak ve menfaatlerini hukuksal ve idari anlamda korunması için gerekli işlemleri yapacaktır.

6. Yukarıda anılan iş ve işlemlere ilişkin bizzat Avukat … tarafından takip edilecek olup sözleşmenin geçerliliği tüm bu işlemlerin sonuçlanmasına kadar devam edecektir.”, denilmektedir.

Belirtilen sözleşme hükümleri incelendiğinde, Ankara’da yerleşik hukuk bürosu bulunan Avukat …’dan hukuki ve idari konularda danışmanlık hizmeti adıyla avukatlık hizmeti alındığı görülmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18. maddesinin (h) bendinde; mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri arasında sayılmış olup aynı Kanunun 24. maddesinde ise; avukatlık, danışmanlık ve denetim ödemelerinin büyükşehir belediyesi giderlerinden olduğu belirlenmiştir.

Buna göre, savunma ve temyiz dilekçesi eklerinde yer alan görüş ve dava dilekçelerinden anlaşıldığı üzere; 6360 sayılı Kanun kapsamında büyükşehir tüzel kişiliğine kavuşan … Belediyesinin yapılandırma çalışmalarında ve 6360 sayılı Kanun kapsamında yapılacak devir tasfiye dosyalarının görüşülerek olası gerekli hukuki süreçlerin başlatılmasına yönelik danışmanlık hizmeti alındığını, danışmanlığın yazılı ya da sözlü verildiği, dava dosyalarında veya iştirak edilen toplantılarda katılıp görüş bildirildiği, kurumun temsil edildiği, bu kapsamda uçakla yapılan yolculuklara ilişkin bilgi ve belgelerden de; avukatın her ay düzenli olarak …’a geldiği anlaşılmış olup işin layıkıyla yapılmadığı veya işin eksik görüldüğüne dair gerek İdare gerekse yapılan denetim sonucunda bu doğrultuda herhangi bir tespitte bulunulmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun ‘Kamu Zararı’ başlıklı 71. maddesinde “Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır…” şeklinde belirtilmiş olup anılan Kanunun 71. maddesinde tanımı yapılan kamu zararına neden olunmadığı anlaşılmıştır.

Sosyal medyada bizi takip edin. 

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

İnstagram sayfamız için TIKLAYIN

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

1,348 total views, 8 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir