Belediyelerin Vergi Usul Kanununa Göre Yapabilecekleri İşlemler

Vergi Usul Kanunun Uygulanması

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “Vergi Usul Kanunun Uygulanması” başlıklı 102’nci maddesinde;

“Vergi Usul Kanununun uygulanması:

213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen vergi inceleme yetkisi hariç olmak üzere;

1. Belediye Gelir Şube Müdürü, Gelir Şube Müdürü olmayan yerlerde Belediye Hesap İşleri Müdürü, Hesap İşleri Müdürü olmayan yerlerde Muhasebeci, Vergi Dairesi Müdürü sıfat ve yetkisini haizdir.

2. Vergi Usul Kanununda mahallin en büyük mal memuruna verilmiş görev ve yetkiler, Belediye Gelirleri Kanunu uygulaması yönünden Belediye Başkanı tarafından kullanılır. “ denilmektedir.

Kanunda Hüküm Bulunmayan Haller

Yine Mezkûr Kanunun “Usul Hükümleri” başlıklı 98’inci maddesinde; “Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna göre alınacak vergi, harç ve katılma payları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve bunların ek ve tadilleri hükümleri uygulanır.” Denilmektedir.

Bu hükümler olmasa bile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 4’üncü maddesinde göre “Vergi dairesi, mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir”, belediyelerinde(vergi inceleme yetkisi hariç) vergi daireleri ile eş değer görevde oldukları sonucunu çıkarabilirdik.

Belediyelerin Vergi Usul Kanununa Göre Yapabilecekleri İşlemler

Mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde vergi inceleme yetkisi hariç 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanabileceği bir gerçektir.

Vergi Usul Kanununda belirtilen ve Belediyelerin de uygulayabilecekleri yetkiler aşağıdaki gibidir;

1-   Yoklama

2-    Bilgi İsteme

3-    Ceza Kesme

4-    Uzlaşma

Kaynakça: Serhat TAŞPINAR

https://www.linkedin.com/pulse/belediyelerin-vergi-usul-kanununa-g%C3%B6re-i%C5%9Flemler-serhat-ta%C5%9Fp%C4%B1nar/

 

 3,960 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir