Cumhurbaşkanlığından İşçi ve Sözleşmeli Personel Alımlarına İlişkin Genelge

25.10.2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı “Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi İstihdamı” isimli bir yazı yayımlamış ve sürekli işçi ve sözleşmeli personel istihdamına ilişkin olarak kurumlarca yapılan uygulamalar dikkate alındığında sürekli işçilerin istihdam edileceği hizmet birimleri ve hizmet türleri başta olmak üzere bazı hususların açıklanması gereği duyulmuştur.

Bu kapsamda aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir;

1- 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca sürekli işçi kadrolarından veya sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan atama amacıyla kullanılması Başkanlığımızın iznine tabi olup, izin süreci tamamlanmaksızın kadro veya pozisyonların kullanımına ilişkin olarak ilan, sınav ve atama işlemlerine başlanılmaması,

2- İlgili mevzuatı uyarınca engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğunun karşılanması ile askerlik görevi sebebiyle kurumlarından ayrılan sürekli işçilerin askerlik hizmeti dönüşü göreve başlayabilmelerini teminen yapılacak işçi atamaları için boş sürekli işçi kadrosu bulunması halinde Başkanlığınızdan izni alınmasına gerek bulunmamakla birlikte, boş kadro bulunmadığı durumlarda 2 sayılı Cıımhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi uyarınca kadro ihdas edilmeksizin atama işlemi tesis edilmemesi,

3- 2 sayılı Cıımhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sürekli işçi istihdamının, hizmet birimleri olarak atölye, şantiye, fabrika ve çiftlik; hizmet türleri itibarıyla ise temizlik, koruma ve güvenlik,  bakım ve onarın hizmetten ile sınırlandırıldığı dikkate alındığında sürekli işçilerin sadece anılan hizmet birimlerinde ve/veya hizmet türlerinde çalıştırılması,

4- Mevzuatında öngörülen hizmet birimleri ve/veya hizmet türleri dışında sürekli işçi istihdam edilmesine yol açacak, atama işlemi tamamlanmamış alım süreçlerine ilişkin ilan, sınav vb. işlemlerle ilgili gerekli düzeltmelerin yapılması,

5- 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği 10/07/2018 tarihinden sonra istihdam edilmeye başlanan ve mevzuatta öngörülen hizmet birimleri ve /veya hizmet türleri dışında istihdam edilmekte olan sürekli işçilerin çalıştırıldıkları hizmet birimi ve hizmet türlerinin mevzuata uygun hale getirilmesine yönelik olarak ilgili kamu idaresince gerekli işlemlerin yapılması,

6- 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ve 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunla aynen kabul edilen geçici 23 üncü madde uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta iken kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadroları ile geçici işçi pozisyonlarına geçirilenlerin, geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilmeleri, yürütmekte oldukları hizmetler dışında başka hizmetlerde çalıştırılmaması,

7- Sürekli işçi kadrolarından veya sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan atama amacıyla kullanılmasına yönelik olarak Başkanlığımıza gönderilecek talep yazılarında personel istihdamının gerekçelerine ayrıntılı şekilde yer verilmesi ve sürekli işçiler için ekte yer alan formun doldurulması,

8- Yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca en son imzalanmış olan toplu iş sözleşmelerinin birer örneğinin Başkanlığımıza gönderilmesi,

hususlarında bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Naci AĞBAL

Başkan

2,318 total views, 6 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir