Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Günümüzde bilgi-iletişim teknolojileri ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile elektronik belge uygulamalarında kat edilen önemli gelişmeler,  mükelleflerimizin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte oldukları belgelerin oluşturulması, iletilmesi ve muhafazasında sağlamakta olduğu verimlilik, maliyet avantajı, işlem kolaylığı ve etkin analiz ve denetim kolaylığı nedeniyle, yeni uygulamaların mükelleflerimizin kullanımına sunulmasının önemini artırmaktadır.

Bu kapsamda, bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşlarınca sunulan yeni teknolojik gelişmelere uygun, kullanımı kolay ve mobilitesi yüksek ve fiziksel / klasik tahsilat araçları (fizik POS cihazları) gerektirmeyen daha düşük maliyetli çözümler uygulamada ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bu gelişime uygun olarak vergi mevzuatı çerçevesinde mal ve hizmetlerin satışına yönelik işlemlerle buna yönelik tahsilatların güvenliğinin ve belge düzeninin sağlanması hususu da son derece önem arz etmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Hazırlamış olduğu Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni teknolojik gelişmelere uygun ve “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, mükelleflerce gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının Bakanlığımızca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflerin kullanımına sunumu ve mükellefler tarafından kullanımı sırasında uyulması gereken usul ve esaslar belirlemiştir.

Sistemden Kimler Yararlanabilir?

Tebliğde belirtilen finans kuruluşlarınca sunulan Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Düzenleme sisteminden aşağıdaki belirtilen mükellef grupları ihtiyari olarak yararlanabilirler.
a) Ticari kazancı Basit Usulde tespit edilen mükellefler,
b) Ticari kazancı İşletme Hesabı Esasına göre tespit edilen mükellefler,
c) Ticari kazancı Bilanço Esasına göre tespit edilen mükellefler,
ç) Serbest Meslek Erbapları,
d) Zirai Kazanç sahibi çiftçiler,
e) Vergiden Muaf Esnaf

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminde Belge Düzeni Nasıl Olacaktır?

Vergi Usul Kanunu’nca kendilerine düzenleme zorunluluğu getirilen belgeleri elektronik belge olarak düzenlemek ve müşterilerine belgenin türü ve niteliğine bağlı olarak elektronik ve/veya kağıt ortamda iletmek zorundadırlar. Vergiden muaf esnaflar, belge düzenleme zorunluluğu bulunmadığından, format ve standardı Başkanlık tarafından belirlenen ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan Teknik Kılavuzda belirlenen mali değeri bulunmayan, bilgi amaçlı BİLGİ FİŞİ düzenleyeceklerdir.

Sisteme dahil olan mükelleflerin, faaliyetlerinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır. Ancak sisteme dahil olan mükelleflerden hali hazırda ödeme kaydedici cihaz kullanmakta olan mükellefler, söz konusu ödeme kaydedici cihazlarını münhasıran elektronik belgelere ilişkin BİLGİ FİŞİ (usul ve esasları Başkanlıkça www.ynokc.gib.gov.tr internet yayınlanan Bilgi Fişleri Teknik Kılavuzda belirtilen) düzenlemeleri koşuluyla, tahsilat aracı olarak ya da kağıt belge örneğinin verilmesinde araç olarak kullanmaya devam edebileceklerdir.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yoluyla Elektronik Belge Düzenlenebilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir?

(1) Ödeme kabul eden araçlar, finans kuruluşu tarafından güvenliği sağlanmış ve sorumluluğu kabul edilmiş nitelikte olmalıdır. Ödeme kabul eden araçların bu Tebliğde belirtilen elektronik belgelerin oluşturulması sürecinde belgelerde yer alması gereken zorunlu bilgileri temin edecek özellikte olması zorunludur.

(2) Ödeme kabul eden araçlar sadece bu Tebliğde tanımlanan finans tarafından kuruluşları verilebilir.

(3) Ödeme kabul eden araçların kullanılması suretiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ait ödeme işlemlerinin, özel entegratör kuruluşlar aracılığıyla, belge düzenleyecek mükellefin mükellefiyet türüne uygun şekilde, anlık olarak, mevzuatta öngörülen elektronik belgelere dönüştürülmesi ve düzenlenen bu belgenin elektronik ve/veya kağıt ortamda muhatabına iletilmesi zorunludur.

(4) Bu Tebliğle belirlenen Sistem, 1/9/2019 tarihinden itibaren uygulamaya girecektir. Uygulama kapsamında mükelleflere hizmet vermek isteyen finans kuruluşlarının e-belge düzenlenmesi konusunda işbirliği yapacağı özel entegratör kuruluşu ile birlikte gerekli teknik, yazılım ve altyapı hazırlıklarını yaparak Başkanlığa yazılı başvurmaları gerekmektedir. Başkanlık, yapılan başvuruların değerlendirilmesi sürecinde sistemin unsurlarına ilişkin her türlü bilgi, belgeyi veya ilgili diğer kamu kurum veya kuruluşların uygunluğunu finans kuruluşları ile özel entegratör kuruluşlardan talep edebilir. Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme süreçlerini başarılı şekilde tamamlayan ve Bakanlık tarafından da izin verilen finans kuruluşları kendilerine izin yazısında bildirilen tarihten geçerli olmak üzere Tebliğle belirtilen sistem kapsamında ödeme ve elektronik belgelerin düzenlemesi hususunda mükelleflere hizmet verebilirler.

(5) Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Gelir İdaresi Başkanlığı, ödeme kabul eden araçlar, bu araçları sunan kurum ve kuruluşlar ile elektronik belge düzenlenmesi usulüne ilişkin güvenlik, denetim ve sorumluluk esasları ile ilgili olarak ilave kurallar ve standartlar belirlemeye ve bunları Teknik Kılavuzlarla www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlamaya veya yazılı olarak finans kuruluşları ile özel entegratör kuruluşlara bildirmeye, sistem kapsamında mükelleflere sunulacak ödeme işlemleri ve elektronik belge işlemleri kapsamında mükelleflerden talep edilebilecek komisyon, ücret vb. bedellerin azami tutarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun da görüşünü alarak belirlemeye ve bu hususta finans kuruluşları ile özel entegratör kuruluşlardan yazılı taahhütname almaya yetkilidir.

 946 total views,  3 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir