İhbar Önelinin Bölünemezliği

İhbar sürelerinin kullandırılması ve yıllık izinle birlikte kullanılması konuları sürekli tartışılagelen konulardandır. Yazımızda ihbar önelinin tanımı, ihbar öneli ile yıllık iznin bir arada kullanılabilmesi durumunda sonuçları gibi hususlar Yargıtay kararları ışığında değerlendirilmeye çalışılacaktır. 


İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın,karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 ve 25. madde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve Kanun’un 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir. Yine haklı fesih nedenine rağmen işçi ya da işverenin 26. maddede öngörülen hak düşürücü süre içinde fesih yoluna gitmemeleri halinde sonraki fesihlerde karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğar. 

Usulsüz Feshin Sonucu: İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı usulsüz feshin bir sonucudur. Burada usulsüz fesih; kanun veya sözleşme önellerine uyulmadan yapılan fesihtir. İhbar tazminatı sadece “bildirim şartına” uyulmamasının yaptırımıdır.Bildirim şartı da, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerektiği hükmünün bir gereği olarak, sadece belirsiz süreli iş sözleşmelerinde feshin belirli bir süre önce diğer tarafa bildirilmesinden ibaret olup bunun kapsamına başka bir yükümlülük dahil edilmemiştir.

İhbar Süreleri Ne Kadardır?

Kanunda tanımlanan ihbar süreleri çalışanların kıdemlerine göre ayarlanmıştır. Buna göre;

Hizmet Süresi Bildirim Süresi İhbar Tazminatı Tutarı
6 aydan 1,5 yıla kadar 4 hafta 4 Haftalık Ücret
1,5 yıldan 3 yıla kadar 6 hafta 6 Haftalık Ücret
3 yıldan fazla olanlar için 8 hafta 8 haftalık Ücret
İhbar Önelinin Bölünmezliği

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre ihbar öneli kullanılırken bölünmemesi esastır. Buna göre ihbar süreleri ile yıllık izin iç içe giremez. Şayet iç içe girerse ihbar önelinin bölünmemesi kuralı ihlal edildiğinden ihbar süresi verilmemiş gibi kabul edilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bir kararında; (2017/27853 E.,  2018/2687 K.)

İhbar önelinin son iki haftalık kısmında yıllık izin kullandırması nedeniyle ihbar önelinin bölünmezliği ilkesi ihlal edildiğinden ihbar tazminatı talebinin kabulü yerindedir.

Yine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bir kararında; (2014/31919 E.,  2016/4184K.)

ihbar öneli verilerek iş sözleşmesinin feshi halinde iş sözleşmesi önelin bitiminde feshedilmiş olur.Önelin bitiminden önce fesih halinde ise, önel verilmemiş sayılır ve bu suretle iş sözleşmesini fesheden taraf diğer tarafa ihbar öneline ait ücretin tamamını tazminat olarak ödemek durumunda kalır. İhbar önelinin bölünmezliği ilkesi yasa yada sözleşmede öngörülen öneller bakımından farklı uygulanamaz. Sözleşme ile arttırılan süre dâhil olmak üzere ihbar öneli bütünlük arz eder ve bölünerek uygulama yapılamaz.

Yargıtay 7. Dairesinin aşağıdaki kararlarında da aynı husus tekrarlanmıştır.

Yıllık izin ile ihbar öneli iç içe geçemeyeceğinden yıllık izinin ihbar önelinden önce kullandırılması asıl olup hiçbir şekilde ihbar öneli ile yıllık izin içiçe girmemelidir. Davalının ihbar önelinin son iki haftalık kısmında yıllık izin kullandırması nedeniyle ihbar önelinin bölünmezliği ilkesi ihlal edildiğinden ihbar tazminatı talebinin kabulü yerindedir. (2016/17771 E.  ,  2016/17890 K.)

Yıllık izin ile ihbar öneli iç içe geçemeyeceğinden yıllık iznin ihbar önelinden önce kullandırılması asıl olup hiçbir şekilde ihbar öneli ile yıllık izin iç içe girmemelidir. Yıllık izin ile ihbar önelinin iç içe girmesi yıllık izni değil ihbar önelini geçersiz kılar. (2015/39535 E.  ,  2016/12040 K.)

Yıllık izinle ilgili diğer yazılarımız için tıklayınız.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 8,557 total views,  2 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir