KONKORDATO SÜRECİNDE İHALEYE KATILIM

Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 285’inci ve devamı maddelerinde düzenlenen konkordato müessesi, 28.02.2018 tarih ve 7001 sayılı Kanunla yeniden canlandırılmış ve bu şekilde İcra ve İflas Kanunu’nun 179’uncu maddesinde düzenlenmiş bulunan “iflasın ertelenmesi” müessesesinin kaldırarak bunun yerine yeni hükümlerle, aynı zamanda bu müessese yeniden işlerlik kazanmıştır.

Konkordato Nedir?

Hukukî yönüyle konkordato; vadesi geldiği halde borçlarını ödeyemeyen veya vadesinde borçlarını ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlunun borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için başvurduğu ve mahkemenin tasdiki ile hüküm ifade eden bir hukukî müesseseyi ifade etmekte olup, aynı zamanda borçlu hakkında iflas talebinde bulunabilecek alacaklıların da, gerekçeli bir dilekçeyle mahkemeden konkordato talebinde bulunması da mümkün bulunmaktadır.

İcra ve İflas Kanunu’nda öngörülen bu türden bir hukuki yol aynı zamanda, borçlunun belirli bir zaman dilimi içerisinde borçlarını, Kanunda öngörülen nitelikli çoğunlukla ve usule uygun olarak alacaklıları tarafından kabul edilmiş ve yetkili makamca onaylanmış olan teklifi doğrultusunda ve kendisi için elverişli koşullar çerçevesinde ödemesini mümkün kılan, iflasın ve tasfiyenin alternatifi olarak borçluya ayakta kalma, ticarî faaliyetlerinin devam ettirme ve bu şekilde ticarî hayatta tabiri caizse yaşama olanağı veren hukuksal bir kurumdu

İhale Hukuku Açısından Konkordato

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10’uncu maddesinde “konkordato ilan edenlerin” ihale dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır. Tam da bu noktada “konkordato ilan eden” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği önem kazanmaktadır.

Bilindiği üzere konkordato müessesi belirli aşamalarda oluşan bir süreçtir. Bu nedenle ilk başta konkordato sürecinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Aşağıda konkordato süreci özetlenmiştir;

 1. Konkordato Talebi
 2. Geçici Mühlet Kararı 
 3. Kesin Mühlet (1Yıl + 6 Ay)
 4. Alacaklılar Kurulu Oluşturulması
 5. Alacaklılara Çağrı
 6. Borçlunun Beyanının Alınması
 7. Alacaklılar Kurulu Toplantısı
 8. Komiserin Raporu Mahkemeye Sunması
 9. Mahkemece Yargılamanın Başlaması
 10. Konkordato Talebinin Kabulü/İptali
 11. Konkordatoya İtiraz/Tedbirin Uygulanmasının Kaldırılması Talebi
 12. Konkordatonun Kısmı Olarak Kaldırılması Talebi

4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesindeki ihale dışı bırakılma durumlarının düzenlenmesinde 93/37 sayılı Direktifin göz önünde bulundurulduğu ve Direktifte geçen “alacaklılarla anlaşma sağlayan istekli” kavramını karşılamak üzere anılan “konkordato ilân eden” kavramının kullanıldığı, Türk hukukundaki yukarıda aktarılan diğer mevzuat düzenlemelerinde de “konkordato talebinin” ya da “konkordato süresinin” öngörüldüğü hukuki durumlara ilişkin olarak da, “konkordato ilanı” kavramının kullanılmadığı, söz konusu kavramların kullanılarak madde hükümlerinin düzenlendiği görülmektedir. 

Konkordatonun amacının tasfiyeye yönelik olmadığı, borçlunun ticarî hayatını sürdürülmesinin sağlanmasının amaçlandığı, bu amaca yönelik olarak alacaklıların alacaklarının bir kısmından feragat ettikleri, bu süreçte borçlunun tasarruf yetkisinin kanunda öngörülen hallerle sınırlandırıldığı ancak tamamen ortadan kaldırılmadığı da bir gerçektir. 

 İcra ve İflas Kanunu’nun 306’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca da, konkordato talebinin tasdik kararının 288’inci maddeye göre ilân olunacağı ve 308/a maddesi uyarınca da itiraz eden diğer alacaklılar yönünden de ilân tarihinden itibaren kanun yollarına başvurma süresinin başlayacağı hükme bağlamıştır.

Hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda; bir isteklinin, 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında geçen “konkordato ilân eden” kapsamında değerlendirilmesinde, mahkemece verilen konkordatonun tasdik kararının ilan edildiği tarihin dikkate alınması gerekmektedir. 

KAYNAKÇA

-2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

-Kamu İhale Kurulunun 2018/UY.I-2051 sayılı kararı.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 1,462 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir