MALİ HÜKÜM İÇEREN YÖNETMELİKLERDE SAYIŞTAY GÖRÜŞÜ

Bilindiği üzere 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 27’nci maddesi son bendine göre genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemler, Sayıştayın istişari görüşü alınarak yürürlüğe konulur.

Ancak mevzuatımızda Sayıştay’ın uygun görüşüne ilişkin başkaca detaylı bilgi yer almamaktadır.  Bu neden konunun detaylandırılması adına bu yazı yazılmıştır.

Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Ne Anlaşılmalıdır?

5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri; uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareleri ifade eder.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri: 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini,

Sosyal güvenlik kurumları: 5018 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını,

Mahalli idareler: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri ifade eder.

Mali Hüküm İçeren Yönetmelik

“Mali” kelimesinin sözlük anlamı “mal ile ilgili, parasal olan, maliyeye ilişkin, maliyeyle ilgili” demektir. Kamu maliyesi literatüründe “mali” deyimi; gelir ve giderlere, nakde ve diğer menkul ve gayrimenkul mallara ilişkin devlet bütçesini ilgilendiren tüm işlem ve hususları kapsamaktadır. Bu çerçevede kamu idarelerinin gelir ve giderleri, taşınır ve taşınmaz varlıkları, hakları, gelirlerinin tahsili, harcamalarının yapılması ve giderlerinin ödenmesi ve yetkili kişi ve mercilerce bu amaçla alınan kararları, yapılan iş ve işlemleri, tasarrufları geniş anlamda mali işlemleri oluşturmaktadır[1].

İstişari Mütalaa Kavramı

İstişari mütalaa; kelime anlamı itibariyle “danışma” anlamına gelen istişare ve “herhangi bir konu üzerinde ayrıntılı düşünme ile oluşan görüş ve yorum” anlamına gelen mütalaa kavramlarından oluşmaktadır. Sözlük anlamı itibariyle istişari mütalaa, belli bir konu üzerinde bağlayıcı olmayan yol gösterme ve danışma mahiyetinde bir görüşü ifade etmektedir. Hukuki anlamda ise istişari mütalaa, bir kısım bireysel veya düzenleyici idari işlemlerde uyulması gereken usul ve şekil şartlarını ifade etmektedir.

Sayıştay’ın Görüşü Alınmayan Yönetmeliklerin Durumu

Sayıştay Genel Kurulunca ileri sürüldüğü şekliyle, Sayıştay görüşü alınmayan yönetmelikler idari işlemlerde en ağır yaptırım şekli olan yoklukla muallel bir tasarruf olarak telakki edilememekle birlikte istişari Mali Hüküm İçeren Yönetmelikler ve Sayıştay İstişari Mütalaası mütalaa alınması mali konulardaki yönetmelikler bakımından en azından iptal nedenleri arasında sayılmalıdır.

Mali hüküm içeren yönetmeliklerde alınması gereken Sayıştayın istişari mütalaasını ister asli şekil ve usul şartı ister yürürlük şartı olarak nitelendirelim söz konusu istişari mütalaa mali hüküm içeren yönetmeliği çıkaran idareler açısından uyulması zorunlu bir görüş değildir. Dolayısıyla, idarelere yüklenen yükümlülük Sayıştayın istişari mütalaasının alınması ile sınırlı olmaktadır[2].

Sayıştay ile ilgili diğer yazılarımız ve Sayıştay kararlarına ulaşmak için tıklayınız.

[1] Mali Hüküm İçeren Yönetmelikler ve Sayıştay İstişari Mütalaası, Sayıştay Dergisi, sayfa-28

[2] Mali Hüküm İçeren Yönetmelikler ve Sayıştay İstişari Mütalaası, Sayıştay Dergisi, sayfa-36

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

 1,194 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir