Mikro İhracat Nedir? Mikro İhracat'ta KDV İadesi Mümkün müdür?

Mikro ihracat, 300 kg ve 15000 € limitine kadar ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) ile yurt dışı edilen bedelli ihracatlara verilen isimdir.

Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) Nedir?

İthalat veya İhracatta ekspres taşıyıcılar yani operatörler tarafından elektronik ortamda düzenlenen bir beyandır.Kendimiz ve Gümrük müşavirleri Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) düzenleyemeyiz.

Mikro İhracat gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için hangi evrakları hazırlamam gerekiyor?

Mikro İhracat gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli evraklar:

• Dolaylı Temsil Yetki Belgesi
• İş Emri (Mikro İhracat Gönderi Bilgi Formu)
• Maliye onaylı faturanın aslı,
• Yurtdışı için Türkçe faturayla tutarlı İngilizce fatura

Mikro İhracatı Kimler Yapabilir?

Gümrük Genel Tebliği (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)  (SERİ NO: 4) göre Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen DHL, FedEx, TNT, Aramex, PTT gibi firmalar tarafından yapılmaktadır. 

Mikro İhracattan KDV İadesi Talep Edilebilir mi?

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

-11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV’nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak, ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı,

-12 nci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması şartlarının aranacağı,

-32 nci maddesinde ise, Kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri ile 17 nci maddenin 4 numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “İhracat İstisnası” başlıklı II/A bölümünün “İade” alt başlıklı (1.1.4) bölümünde, gümrük beyannameli mal ihracı nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade taleplerine ilişkin dilekçeye, satış faturaları listesi, gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi), ihracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi, yüklenilen KDV listesi ve iadesi talep edilen KDV hesaplama tablosunun ekleneceği belirtilmiştir.

Buna göre, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracatın, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurt dışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan ve VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) sistemine aktarılan ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) ile tevsiki mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde yapılan ihracatın tevsiki için ETGB’ nin çıktısının vergi dairesine ibrazı yeterli olup, ayrıca ıslak imzalı ve mühürlü ETGB ‘nin ibrazına gerek yoktur.

Bu itibarla;

-İhraç kaydıyla alınan ve kargo taşımacılığı yoluyla ihracatı gerçekleştirilen mallara yönelik olarak imalatçı tarafından,

-KDV ödenerek alınan ürünün posta (Kargo) yoluyla yurtdışına gönderilmesinde ise kargo şirketi adına düzenlenen ETGB İhracat Beyannamesi (Mikro İhracat) ile şirketiniz tarafından

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirlenen esaslar gereğince iade talep edilmesi mümkündür.

Sosyal medyada bizi takip edin. 

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

İnstagram sayfamız için TIKLAYIN

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

1,239 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir