MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 32 inci maddesi gereğince harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludurlar. 

Muayene ve Kabul Komisyonlarının Sorumluluğu

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 inci maddesi ve Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği gereğince kontrol teşkilatı ile muayene ve kabul komisyonunun kurulması bir zorunluluktur. Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin “Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu” başlıklı 5 inci maddesinde;

“Muayene ve kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç (3) kişiden oluşturulur. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir.

Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının işin uzmanı olması zorunludur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel görevlendirilebilir.

İşin denetiminde bulunan kontrol teşkilatı üyeleri, muayene ve kabul komisyonlarında üye olarak görev alamaz. Ancak, kontrol teşkilatı üyelerinin muayene ve kabul komisyonu ile birlikte işyerinde, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yerde hazır bulunması zorunludur.” 

denilmektedir.

Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmüne göre işin kontrol teşkilatında görevli kişilerin ayrıca muayene ve kabul komisyonunda görevlendirilmesi mümkün değildir.

Götürü işlerde teknik şartnamede tanımlanan işlerin iş programı ve şartnameye uygun şekilde yapılması ve bedelinin de işlerin şartnameye göre eksiksiz bir şekilde yapıldığının tespit edilmesi sonrasında ilgili dönemde yükleniciye ödenmesi esastır. Buna göre yapılması gereken her bir iş için hem kontrol teşkilatının hem de muayene ve kabul komisyonunun tutanakları ile her bir iş kaleminin teknik şartnameye uygun bir şekilde yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.

Hizmet Alımları Muayene Ve Kabul Yönetmeliğinin “Sorumluluk” başlıklı 14 üncü maddesinde:

“Muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyeleri, kontrol teşkilatı üyeleri ile diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır.

Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.” denilmektedir.

Yukarıda verilen mevzuat hükmü doğrultusunda sorumlular tarafından bir kısım sebepler ile kendilerince yapılıp yapılmadığı bilinmeden bir kısım işler için kabul tutanaklarının imzalandığı iddiasının muayene kabul komisyonunda görev alan kişilerin mali, hukuki ve cezai sorumluluğunu kaldırmayacağı düşünülmektedir. 

Kamu Zararı

5018 sayılı Kanunun “Kamu zararı” başlıklı 71 inci maddesinde;

“Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Kamu zararının belirlenmesinde;

a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,

c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,

d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,

e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

f) (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.)

g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

Esas alınır.

Şayet muayene ve kabul komisyonu üyeleri, eksik yapılan işlerin kontrolü sırasında işlerin eksiksiz yapıldığına ilişkin kabul yapmaları durumunda kamu zararı açısından sorumlulukları bulunmaktadır.

Sayıştay 5. Dairesinin 5.2.2019 tarih ve 362 sayılı kararına göre;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Kamu zararı” başlıklı 71 inci maddesine göre açık bir ihlal oluşturmakta ve oluşan kamu zararından işlerin ihale dokümanına uygun gerçekleştirildiğini kontrol etmekle görevli muayene ve kabul komisyonu üyelerinin de sorumluluğu bulunmaktadır. 

Sayıştay 5. Dairesinin 5.2.2019 tarih ve 362 sayılı kararı

Söz konusu karara göre eksik yapılan işin eksiksiz olarak gösterilmesi sonucunda Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlileri ve Muayene ve Kabul Komisyonları kamu zararından sorumlu tutulmuştur.

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.) 1,421 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir