POŞET UYGULAMA REHBERİ

Bilindiği üzere, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7153 Sayılı Kanun, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7153 sayılı Kanunun 8. maddesiyle 2872 sayılı Çevre Kanunu’na “Geri kazanım katılım payı” başlıklı ek ll’inci madde eklenmiştir. Söz konusu maddeye göre, yurt içinde piyasaya arz edilen Kanuna ekli listede sayılı ürünlerden; poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir.

22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı Kanun ile geri kazanım katılım paylarının beyan ve ödenmesine ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile Beyanname ve hesaplama sistemlerindeki kargaşa giderilmiş olup, kolay düzenlenebilir sade beyanname formatı kullanıma sunulmuştur.

Buna göre;

 • Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın 24. günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenecektir.
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise beyan ve ödeme aynı sürelerde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine yapılacaktır.
 • 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 24 Nisan 2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilebilecektir. Bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları ise 30 Nisan 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenebilecektir.
1. YASAL DÜZENLEME:

10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la 2872 sayılı Çevre Kanununa eklenen ek 13 üncü madde ile plastik poşetlerin tüketiciye ücret karşılığı verilmesi hükmü getirilmiştir.

22.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Kanunla, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11. maddesi değiştirilerek;

Geri kazanım katılım paylarının, ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihini izleyen ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine beyanı, beyan edilen katılım paylarının ödemesinin ise aynı ayın sonuna kadar yapılması hüküm altına alınmıştır.

04.04.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri no.lu Geri Kazanım Katılım Payı (POŞET BEYANNAMESİ) Beyannamesi Genel Tebliğinde, plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.

2. KİMLER ZORUNLU POŞET BEDELİ ALACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 09.01.2019 Tarihinde yayımladığı “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” na göre faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan (internet üzerimden satış) satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktalarında;

 • GIDA MALZEMELERİ YİYECEK- İÇECEK VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SATANLAR
 • TEKSTİL/ GİYİM /AYAKKABI GİBİ ÜRÜN SATANLAR
 • OYUNCAK SATANLAR
 • ELEKTRONİK CİHAZ SATANLAR, NALBURİYE MALZEMELERİ SATANLAR
 • UNLU MAMUL SATANLAR
 • YUKARIDAKİLERE BENZER ÜRÜN SATANLAR

Plastik Poşetlerden KDV dahil 25 Kuruş Ücret Almak Zorundadır. Alınan Ücret Den 15 Kuruşu Aşağıda Belirtilen Esaslara Göre Beyanname İle Beyan Edilerek Ödenecektir.

Plastik poşet nedir?

Plastikten yapılmış, satış noktalarında tüketicilere/kullanıcılara mal veya ürünleri TAŞIMA AMACI İLE temin edilen saplı veya sapsız poşetler olarak tanımlanmıştır.

Plastik dışındaki kâğıt, bez gibi malzemelerden imal edilmiş poşetler kapsam dışındadır.

3. ÜCRET ALINMAYACAK, KAPSAM DIŞI BIRAKILAN PLASTİK POŞETLER

Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 2 inci maddesinde kullanım alanları ve özellikleri bakımından;

a-Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler,

b-Plastik içeren malzemelerden, dokumak veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler,

c-Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler,

ç- Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler,

d- Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler, (kuru temizleme, lostra ve benzeri),

e- Kargo poşetleri,

f- Gümrüksüz mağazadan alman ürünler için ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler, g- Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler, kapsam dışında tutulmuştur.

4. POŞET BEYANNAMESİNİN “E-BEYANNAME SİSTEMİN” DEN GÖNDERİLMESİ:

Poşet beyannameleri GİB’e beyan sisteminden BDP programından 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi bulunan meslek mensupları tarafından gönderilecektir.

Diğer taraftan Beyanname ve bildirim göndermek için ŞİRKET adına alınan mükellefler bu şifre ile beyannameyi göndereceklerdir.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler içinde Esnaf odaları; defter beyan sisteminden poşet beyannamesini gönderecektir.

Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya sadece kâğıt, karton, tekstil (bez torba) plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (Poşet Beyannamesi) vermeyecektir.

Aynı şekilde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetleri tüketiciye/kullanıcıya temin eden satış noktaları da, bu poşetler için Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (Poşet Beyannamesi) vermeyecektir.

Poşet beyannamesi konusunda beyanname usulleri için VUK 352. Madde ve VUK Mükerrer Madde 355 hükümleri uygulanmaz. Poşet beyannamesi Damga Vergisine tabi değildir.

5. POŞET BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ

Gelir Vergisi Mükellefleri;

Gelir Vergisi mükelleflerinin beyan dönemleri 3 AYLIK olarak belirlenmiştir. 3 aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

BEYAN DÖNEMİ BEYANNAME SON GÜN ÖDEME SON GÜN
OCAK-ŞUBAT-MART 24-NİSAN 30-NİSAN
NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 24-TEMMUZ 31-TEMMUZ
TEMMUZ-AĞUSTOS
-EYLÜL
24-EKİM 31-EKİM
EKİM-KASIM-ARALIK 24-OCAK 31-OCAK

Üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinde, (Poşet Beyannamesi ) aylık dönemlere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösterilecektir.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri;

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin beyan dönemleri AYLIK olarak belirlenmiştir. Aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

BEYAN DÖNEMİ BEYANNAME SON GÜN ÖDEME SON GÜN
OCAK 24-ŞUBAT 28-ŞUBAT
ŞUBAT 24-MART 31-MART
MART 24-NİSAN 30-NİSAN
NİSAN 24 MAYIS 31-MAYIS
MAYIS 24-HAZİRAN 30-HAZİRAN
HAZİRAN 24-TEMMUZ 31-TEMMUZ
TEMMUZ 24-AĞUSTOS 31-AĞUSTOS
AĞUSTOS 24-EYLÜL 30-EYLÜL
EYLÜL 24-EKİM 31-EKİM
EKİM 24-KASIM 30-KASIM
KASIM 24-ARALIK 31-ARALIK
ARALIK 24-OCAK 31-OCAK
6. BOŞ BEYANNAME VERİLMESİ:

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini (Poşet beyannamesi) vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini BOŞ vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

7. PLASTİK POŞET KULLANMAYANLAR BEYANNAME VERECEKMİ?

Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran kâğıt, karton, tekstil (bez torba ) gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (Poşet beyannamesi) vermeyecektir.

8. KATILIM PAYININ SÜRESİNDE BEYAN EDİLMEDİĞİNİN VEYA EKSİK BEYAN EDİLDİĞİNİN TESPİTİ:

Geri kazanım katılım payı beyanlarına ilişkin bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geri kazanım katılım payı beyannamesinin süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti hâlinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının her bir dönemi ayrı ayrı belirtilmek üzere tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerektiğine ilişkin yazı ilgiliye Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tebliğ edilir.

Ayrıca söz konusu yazının bir örneği ile tebliğ edildiği tarihi içeren bilgi vergi dairesi ile paylaşılır. Bir aylık ödeme süresinin son günü vade tarihi kabul edilerek vergi dairesince geri kazanım katılım payının takibine 6183 sayılı Kanunun 55’inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılır. Söz konusu alacak beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir.

9. CEZA UYGULAMASI

Plastik poşetler, uzaktan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz verilmemesi, ücretsiz temine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilememesi gerekmektedir.

Plastik poşet satıcıları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen 25 Kuruşun altında bir ücretle poşeti satması yasaklanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri yapılacak izleme, kontroller ve/veya denetimler sırasında;

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin fiillerin 2872 sayılı Kanun gereğince idari para cezası gerektirmesi hâlinde;

Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (g) bendi uyarınca 2019 yılında 18.037.-TL İdarî para cezası,2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (z) bendi uyarınca 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası, Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (z) bendinin (bb) alt bendi uyarınca depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10.-TL idari para cezası, uygulanır.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Sistemine bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 2872 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi uyarınca 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır.

Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır.

KAYNAKÇA:

 • 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu,
 • 1 seri no.lu Geri Kazanım Katılım Payı (POŞET BEYANNAMESİ) Beyannamesi Genel Tebliği,
 • İSMMMO

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)


 1,826 total views,  3 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir