Türkiye’de Şirket Kurmak

Türk Ticaret Kanunu’na göre Türkiye’de beş farklı şirket türü bulunmaktadır.

Anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketleridir.

Sermaye şirketlerinde ortaklar yalnızca taahhüt etmiş oldukları sermaye ile şirkete karşı sorumludur.

Adi komandit şirket ve kollektif şirket ise şahıs şirketleridir. Şahıs şirketlerinde ortakların şirket borçlarından ikinci dereceden ve sınırsız sorumluluğu esası geçerlidir.

Bu şirketlerin kuruluşu, temel özellikleri ve işleyişleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Kooperatifler hakkında öncelikle 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu uygulanmaktadır.

Anonim şirket ve limited şirket Türkiye’de en yaygın görülen şirket türleridir. Yaklaşık olarak tüm şirketlerin %82’si limited şirket iken, %13’ü anonim şirket, % 4’ü kooperatiftir. Kollektif ve komandit şirketlerin toplamı ise yaklaşık %1 civarındadır.

ANONİM ŞİRKETLER

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından
yalnızca mal varlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.

Anonim Şirketlerin Özellikleri

-Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile şirkete
karşı sorumludur.

-Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.

-Tek pay sahipli anonim şirket kurulabilir. Gerçek ve tüzel kişiler pay sahibi olabilir.

-Kural olarak, payların devri için genel kurul onayına ihtiyaç yoktur. Pay
sahipleri serbestçe ellerindeki payları başkalarına devredebilirler.

-Anonim şirketler payları halka arz olunabilen ve payları borsada işlem
görebilen tek şirket türüdür.

-Anonim şirketler payları temsil etmek amacıyla nama yazılı ve hamiline yazılı pay senedi çıkarabilirler. Ayrıca tahvil ve benzeri borçlanma araçları da ihraç edebilirler.

-Belirli faaliyet konularını yürüten anonim şirketler ile bilanço aktif
toplamı, yıllık net satış hasılatı, çalışan sayısına göre belirlenen ölçütlerin
eşik değerlerini aşan anonim şirketler bağımsız denetime tabidir.

Asgari Sermaye Tutarı

Asgari sermaye tutarı 50.000 Türk Lirasıdır. (Kayıtlı sermaye sistemini
kabul eden halka açık olmayan anonim şirketler açısından başlangıç sermayesi ise en az 100.000 Türk Lirası olabilir.)

Nakdi olarak taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az dörtte birinin tescilden önce ödenmesi zorunludur. Geri kalan miktar şirketin tescilini izleyen 24 ay içerisinde ödenir. Ödeme takvimi şirket esas sözleşmesinde düzenlenebileceği gibi, yönetim kurulunca da belirlenebilir.

Anonim şirketin iki organı vardır;

Bazı anonim şirketlerin kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabidir;

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim
şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler, serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler.

Anonim şirketin dünyada çeşitli muadilleri

LİMİTED ŞİRKETLER

Limited şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından yalnızca mal varlığıyla sorumlu olan şirkettir.

Limited Şirketlerin Özellikleri

– Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

-Ortaklar şirketten tahsil edilemeyen kamu borçlarından dolayı sermaye payları oranında sorumludur.

-Tek ortaklı limited şirket kurulabilir. Ortakların sayısı elliyi aşamaz. Limited şirket ortakları gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir.

-Limited şirketin, yazılı ve merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil edilen bir şirket sözleşmesi bulunur.

-Limited şirketlerde hamiline yazılı pay ihraç edilemez.

-Limited şirketler halka arz olunamaz.

– Limited şirket paylarının devri genel kurul onayına tabidir.

Asgari Sermaye Tutarı

Limited şirketin esas sermayesi en az 10.000 Türk Lirasıdır. Nakdi olarak
getirilen sermayenin tamamının şirketin tescilinden sonraki 24 ay
içinde ödenmesi mümkündür. Ödeme takvimi şirket sözleşmesinde düzenlenebileceği gibi, müdürler tarafından da belirlenebilir.

Limited şirketin iki organı vardır;

Limited şirketin dünyada çeşitli muadilleri

KOLLEKTİF ŞİRKETLER

-Kollektif şirket en az iki ortakla kurulur.

– Kollektif şirkete yalnızca gerçek kişiler ortak olabilir.

-Şirket ortaklarından her biri ayrı ayrı şirketi yönetme hakkını ve görevini haizdir. Ancak, şirket sözleşmesiyle veya ortakların çoğunluğunun kararıyla yönetim işleri ortaklardan birine, birkaçına veya tümüne verilebilir.

-Şirketin ortakları, şirket alacaklılarına karşı ikinci dereceden sınırsız
sorumludur.

-Kollektif şirketlerde sermaye şartı yoktur.

KOMANDİT ŞİRKETLER

– İki çeşit komandit şirket vardır; adi komandit şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket.

– Adi komandit şirket bir şahıs şirketidir, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ise sermaye şirketidir.

-Komandit şirketin en önemli özelliği sınırlı ve sınırsız sorumlu ortakları bir arada barındırmasıdır. Bazı ortaklar sınırlı, bazı ortaklar sınırsız sorumludur.

-Komandit şirket, biri komandite (sınırsız sorumlu) ortak, biri komanditer
(sınırlı sorumlu) ortak olan en az iki kişi tarafından kurulabilir.

– Komandite ortaklar yalnızca gerçek kişi olabilir. Komanditer ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir.

-Komandite ortağın sorumluluğu kollektif şirket ortağı gibidir. Alacağını
şirketin mal varlığından karşılayamayan alacaklılar, komandite ortaklara başvurabilir. Komandite ortaklar şirketi yönetirler.

-Komanditer ortakların sorumluluğu koyduğu veya taahhüt ettiği sermaye miktarı ile sınırlıdır. Komanditer ortaklar şirketi yönetemez.

KOOPERATİFLER

-Kooperatif şirket, şahıs şirketi veya sermaye şirketi olmamakla beraber
sayılan diğer şirketler gibi bir ticaret şirketidir.

– Kooperatifler, ortakların belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklardır.

-Kooperatif, özel türler saklı kalmak kaydıyla en az yedi ortakla kurulur.

-Yönetim kurulu Türk vatandaşı olan ve Kanunda aranan diğer şartları
taşıyan gerçek veya tüzel en az üç kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri
en çok dört yıl için seçilebilirler. Ana sözleşmede aksine hüküm yoksa
tekrar seçilebilirler.

– Her ortak en az bir, en fazla beş bin pay taahhüt eder. Bir ortaklık payının değeri 100 Türk Lirası’dır.

-Ana sözleşmede hüküm bulunması kaydıyla, kooperatif alacaklılarına karşı ortakların ikinci dereceden sınırsız sorumlu olacağı ya da taahhüt ettikleri sermaye payından fazla belirli bir miktara kadar sınırlı sorumlu olacağı kararlaştırılabilir.

-Genel kurul tarafından en az bir yıl için, kooperatifin denetleme organı olarak bir ya da daha fazla denetçi seçilir. Denetçilerin yönetim kurulu üyesi olma şartlarını taşıması gerekir.

-Kooperatif genel kuruluna, genel kuruldan üç ay öncesinde ortak
olmayanlar hariç tüm ortaklar katılabilir. Yapı kooperatiflerinde bu şart aranmaz.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Sosyal medyada bizi takip edin. 

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

İnstagram sayfamız için TIKLAYIN

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

2,336 total views, 4 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir