Yeni Ekonomi Programı (2020 – 2022)

Orta Vadeli Programın temel amacı; Dengelenme, Disiplin ve Değişim teması ile hazırlanan 2019-2021 Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı, sürdürülebilir büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesidir.

Makroekonomik Gerçekleşmeler

Enflasyon: 2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren Türk lirasında görülen değer kaybının oluşturduğu maliyet baskısı ve fiyatlama davranışlarında ortaya çıkan bozulma neticesinde on iki aylık tüketici enflasyonu Ekim 2018’de yüzde 25,2 ile son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Para ve maliye politikaları arasındaki güçlü koordinasyon, petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki düşüş, kamu fiyatlama mekanizmaları ile kur kaynaklı fiyat dalgalanmalarının tüketici enflasyonu üzerindeki etkisinin yumuşatılması ve Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı çerçevesinde özel sektörün gönüllülük esasına göre yaptığı fiyat indirimleri neticesinde enflasyon düşüş eğilimine girmiş, 2018 yılı sonunda YEP tahminleriyle uyumlu olarak yüzde 20,3 seviyesine ve Ağustos 2019 itibarıyla da yüzde 15 seviyesine gerilemiştir.

Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskıların zayıflaması ve güçlü baz etkisinin devreye girmesi ile 2019 yılı Eylül ayında enflasyonda tek haneli seviyelerin görülmesi beklenmektedir.

Cari işlemler dengesi: Türk lirasının dış ticaret açısından daha rekabetçi bir seviyeye gelmesi, ihracatta artan ürün ve pazar çeşitliliği, azalan ithalat talebi ve artan turizm gelirlerinin de etkisiyle cari işlemler dengesinde güçlü bir toparlanma gerçekleşmiş, 2018 yılı Haziran ayında 57,1 milyar dolar açık veren yıllıklandırılmış cari işlemler dengesi, 2019 yılı Temmuz ayında 4,4 milyar dolar fazla vermiştir.

Büyüme: 2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren enflasyonda ve faiz oranlarında gözlenen hızlı artış neticesinde hane halkı tüketimi ve özel sektör sabit yatırım harcamaları azalmış, buna rağmen yılın ilk yarısında gerçekleşen yüksek büyüme oranlarının etkisiyle 2018 yılında yüzde 2,8 oranında büyüme kaydedilmiştir.

Ekonomik aktivitede 2019 yılının ilk yarısında ılımlı bir toparlanma gerçekleşmiştir. Toparlanmanın kaynağı tüketim harcamaları ve net ihracat olurken, yatırımlar zayıf seyretmiştir. Bu toparlanma süreci, finansal koşullardaki iyileşme ve enflasyondaki düşüşle birlikte risk primi ve belirsizliklerdeki azalmanın yurt içi talebe verdiği destekle yılın ikinci yarısında da hızlanarak devam etmektedir.

İstihdam: 2018 yılında yaklaşık 550 bin kişilik ilave istihdam sağlanmış ve işsizlik oranı yüzde 11 seviyesinde gerçekleşmiştir (YEP 2019-21 tahmini yüzde 11,3).

2018 yılının ikinci yarısında başlayan ekonomik yavaşlama neticesinde işsizlik oranı Haziran 2019’da yüzde 13’e yükselmiştir.

Bu gerçekleşmede inşaat sektöründe yaşanan şiddetli daralmanın istihdam üzerindeki etkisi belirleyici olmuştur.

2019 yılının ikinci yarısında ekonomik aktivitede beklenen iyileşme ile birlikte işgücü piyasasında kademeli bir toparlanma öngörülmektedir.

Kamu mâliyesi: Son bir yıllık dönemde, uygulanan maliye politikaları ekonomik aktiviteyi desteklemiş, cari açık ve enflasyon ile mücadeleye katkı sağlamıştır. 2018 yılında merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı YEP tahmini ile uyumlu olarak yüzde 2,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk sekiz ayında bütçe harcamaları YEP’te ortaya konulmuş olan mali disiplin ve tasarruf anlayışı çerçevesinde hedeflerle uyumlu olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirleri ise ekonomik aktivitedeki zayıf seyir, uygulanan vergisel teşvikler ile cari açık kaynaklı dış finansman ihtiyacının sınırlandırılmasına dayanan politikalar neticesinde öngörülenin altında gerçekleşmiştir.

Vergi gelirlerindeki düşüş vergi dışı gelirlerle telafi edilmiştir. 2019 yılının ilk sekiz ayında merkezi yönetim bütçesi 68,1 milyar TL açık vermiştir (YEP 2019-21 tahmini 80,6 milyar TL).

TEMEL HEDEFLER

1- Tüketici enflasyonu, 2020 yıl sonu itibarıyla yüzde 8,5 seviyesine, 2022 yıl sonu itibarıyla da yüzde 4,9 seviyesine düşürülecektir.

2- Atılacak olan ekonomik dönüşüm ve değişim adımları ile Program dönemi sonunda cari işlemlerde denge kalıcı olarak tesis edilecektir.

3- Program dönemi boyunca büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 2020 yılında büyümenin ertelenmiş iç talep kaynaklı olacağı ve enflasyonist olmayacağı öngörülmektedir.

4- Program dönemi boyunca, merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 3’ün altında tutulacaktır. Buna yönelik olarak Merkezi Yönetim Bütçesinin uygulama süreci Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yakın işbirliği içerisinde koordineli olarak yürütülecektir.

5- Kamu yatırım, harcama ve teşviklerinin etkinliğini artıracak değişim programları sürdürülecektir.

6- Kamu yatırımlarında, 11. Kalkınma Plam’nda yer alan öncelikli imalat sanayi sektörlerine ve bu sektörlere yönelik beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik ve enerji gibi yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayi alanlarına öncelik verilecektir.

7- Türkiye Varlık Fonu, cari işlemler denge-sini güçlendirecek, ülkenin stratejik hedeflerini ve finansal piyasaların gelişmesini destekleyecek ve özel sektör iş birliklerine dayanan sabit sermaye yatırımları yapacaktır.

8- Yapılacak olan vergi reformu ile mükellef hakları daha etkin bir şekilde korunacak, beyanname sistemi yaygınlaştırılacak, vergi tahsilatının etkinliği artırılacak, kurumlar vergisi kademeli olarak azaltılacak, halka yeni açılan şirketlere kurumlar vergisi indirimi sağlanacak, vergi oranlarında ve vergi politikalarında yapılacak diğer bazı düzenlemeler ile vergi gelirleri artırılacak ve vergi adaleti sağlanacaktır.

9- İşgücü piyasasındaki beceri uyumu artırılacak ve esnekleştirme adımları sosyal tarafların mutabakatıyla hayata geçirilecektir.

10- Bankacılık sektörünün aktif kalitesini iyileştirecek, mali yapısını güçlendirecek ve kaynaklarını kaliteli ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek şekilde kullanmasını sağlayacak adımların atılmasına devam edilecektir.

11- Ekonomimizin uluslararası sermaye hareketlerindeki oynaklığa dayalı kırılganlığını azaltacak, reel sektöre Türk lirası cinsinden ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlayacak bir Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak ve sermaye piyasalarını derinleştirecek kapsamlı bir reform paketi devreye sokulacaktır.

12- Ekonomi yönetimi ile ilgili kurumların yeniden yapılandırılma süreci devam edecek, liyakat ve performans odaklı insan kaynağı yönetimiyle bu kurumlar güçlendirilecek, finansal istikrarı ve güvenliği esas alan yeni bir finansal mimari oluşturma çalışmaları sürdürülecektir.

13- YEP’teki makroekonomik hedefleri destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefi ile ilgili proje ve programlar hayata geçirilmeye devam edecektir.

Orta Vadeli Program (2020 – 2022) tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sosyal medyada bizi takip edin. 

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

İnstagram sayfamız için TIKLAYIN

Kaynak: www.hukuknediyor.com
(Bu yazı kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

3,631 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir